Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SPOTKANIA-IT

1. Regulamin

1)        Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Spotkania IT, podmiot będący właścicielem Serwisu spotkania-it.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DEVA GROUP Katarzyna Marzec, ul. Łokietka 8b/66, 30-010 Kraków, NIP: 677-215-38-18. Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest poprzez adres mailowy: kontakt@spotkania-it.pl.

2)        Korzystając z serwisu spotkania-it.pl i zawierając umowę ze Spotkania-IT, klienci akceptują także ten regulamin, który stanowi integralną część umowy.

3)        Regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2017.

2. Definicje

Dokładamy wszelkich starań, aby stosowane przez nas słownictwo było proste i zrozumiałe, jednak żeby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, użyte w tym regulaminie oraz w umowach na świadczenie usług definicje będą miały następujące znaczenie:
1)        Spotkania-IT – podmiot będący właścicielem Serwisu spotkania-it.pl.

2)        Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

3)        Organizator – Użytkownik organizujący wydarzenie, który wypełnił Formularz i wyraził chęć skorzystania z Oferty.

4)        Formularz – formularz znajdujący się w Serwisie, służący do dodania Wydarzenia do bazy i wybrania Oferty.

5)        Usługa – każda usługa świadczona przez Spotkania-IT przy pomocy Serwisu na rzecz Użytkowników.

6)        Serwis – serwis internetowy zamieszczony pod adresem http://www.spotkania-it.pl.

7)        Umowa – oznacza umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spotkania-IT, zawartą na podstawie Regulaminu, obowiązującą od dnia jej zawarcia.

8)        Wydarzenia – warsztaty, spotkania, szkolenia, konferencje, webinaria lub inne wydarzenia, w których mogą brać udział Użytkownicy, organizowane przez Spotkania-IT, Użytkownika, Organizatora lub inny podmiot; wydarzenia mogą być płatne lub bezpłatne,

9)        Strony – Użytkownik i Spotkania-IT,

10)     Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający szczegółowe zasady świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu.

11)     Newsletter – Usługa polegająca na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach w Serwisie, za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, poprzez moduł mailingowy.

3. Ogólne warunki świadczenia Usług

1)        Korzystając z Serwisu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

2)        Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zakazu dostarczania przez lub do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.

3)        Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności prawa autorskie, przysługują Spotkania-IT i pozostają pod ochroną prawną.

4)        Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią zgodą Spotkania-IT.

5)        Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usługi oferowanej poprzez Serwis Spotkania-IT, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

4. Rodzaj Usług Serwisu

1)        Niniejszy Regulamin dotyczy w szczególności następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Spotkania-IT:

a) zamieszczenie ogłoszenia o organizowanym Wydarzeniu,

b) promocja Wydarzenia zgodnie z Ofertą,

c) newsletter.

2)        Serwis umożliwia Użytkownikom dodanie do bazy Wydarzeń bezpłatnych, jak również wykupienie płatnych Usług, pozwalających na promocję Wydarzeń płatnych.

3)        Użytkownik poprzez umieszczenie treści, w szczególności wizerunku, znaków towarowych, zdjęć, materiałów lub wypowiedzi, udziela Spotkania-IT niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści.

4)        Serwis umożliwia zapisanie się do newslettera, usługi polegającej na wysyłaniu elektronicznego biuletynu o nowościach w Serwisie, za pomocą poczty elektronicznej. Użytkownik, składając zamówienie na otrzymywanie newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

5. Polityka Prywatności

1)        Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu są Spotkania-IT. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych przez serwis, oraz w celu promocji własnych usług Spotkań-IT, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

2)        Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do korzystania z Serwisu niezbędny do  realizacji usług oferowanych przez Serwis.

3)        Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich weryfikacji, poprawienia lub usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się bezpośrednio z właścicielem Serwisu.

4)        Dane Użytkowników Serwisu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W innym przypadku dane nie będą udostępniane osobom trzecim.

6. Zgłaszanie naruszeń i reklamacje

1)        W razie stwierdzenia, że Treści zamieszczone w Serwisie naruszają prawo, dobra osobiste osób trzecich lub Regulamin, każdy Użytkownik ma prawo dokonać zgłoszenia tego faktu do Spotkania-IT poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@spotkania-it.pl.

2)        Po otrzymaniu takiej wiadomości Spotkania-IT oceni jej wiarygodność i może podjąć działania w postaci usunięcia bądź zablokowania dostępu do wskazanych treści, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

3)        Spotkania-IT nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników niebędących pracownikami Spotkań-IT.

4)        Reklamację dotyczącą zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres e-mail: kontakt@spotkania-it.pl.

5)        Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.

6)        Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę jego wystąpienia oraz oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej).

7)        O wyniku rozpatrzenia reklamacji Spotkania-IT zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

8)        Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w pkt. 6 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.

7. Postanowienia końcowe

1)        Spotkania-IT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. W takim wypadku aktualna ujednolicona wersja Regulaminu zostanie opublikowana w Serwisie i wejdzie w życie z chwilą jej opublikowania.

2)        Jeżeli jakieś postanowienia Regulaminu okażą się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3)        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy, o których mowa we wstępie.

4)        Wszelkie spory wynikające z realizacji Regulaminu będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Spotkania-IT.